ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Rechtenveiling B.V.
Kvk-nummer: 72635096

Algemeen

1. Rechtenveiling: de gebruiker van deze voorwaarden. Zij bemiddelt in het overdragen van productierechten middels een veilingsite. Hier vallen het gebruik van het medium en de administratieve en financiële dienstverlening onder. Rechtenveiling is gevestigd te Bergeijk en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 70753695;
2. Leverende partij: de eigenaar van de productierechten, die deze productierechten aanbiedt op de Website;
3. Afnemende partij: De gebruiker aan wie het kavel is toegewezen;
4. VVO: Vervangende verwerkingsovereenkomst. Onderstaande voorwaarden zijn naast productierechten ook van toepassing op VVO's

Artikel 1. Definities
1.1 In deze voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis:

a)  Account: de persoonlijke sectie op de Website met de door de Gebruiker ingevoerde (persoons)gegevens, die door Gebruiker wordt gecreëerd bij aanmelding voor de Dienst en die door Gebruiker wordt beheerd;

b)  Bod: elk door Gebruiker in de veiling voor een kavel geboden bedrag;

c)  Dienst: dienstverlening met betrekking tot de verhandeling van productierechten via de website www.rechtenveiling.nl van rechtenveiling). Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten verricht door de heer Jansen, eigenaar van rechtenveiling of een in dienst getreden personeelslid;

d)  Gebruiker: degene die zich op de Website heeft geregistreerd (een Account heeft aangemaakt) of zich begeeft op de Website zonder zich te registreren;

e)  Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen Rechtenveiling en Gebruiker;

f)  Voorwaarden: deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;

g)  Honorarium: de overeengekomen vergoeding inclusief eventuele veilingkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting;

h)  Kavel: een recht die, of een bepaald aantal rechten, dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild;

i)  Koopsom: het bedrag van het hoogste Bod x het aantal productierechten, dat de Afnemende partij verschuldigd is aan de Leverende partij, exclusief de bijkomende veilingkosten van 0,5% (met minimumbedrag van € 250,- per transactie) alsmede de daarover verschuldigde btw. De Leverende partij betaalt ook 0,5% van de koopsom;

j)  Minimumprijs: de prijs die de Leverende partij als minimum hanteert waarbij deze verplicht is om de kavel te leveren;

k)  Overeenkomst overdracht productierechten: de via Rechtenveiling.nl tot stand gekomen overeenkomst tussen de Leverende partij enerzijds en de Afnemende partij anderzijds betreffende een bepaald kavel;

l)  Persoonsgegevens: de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder in ieder geval naam, adres, woonplaats, e-mailadres,
relatienummer etc.;

m)  Productierecht(en): binnen de landbouw gelden verschillende rechten die de productie van onder andere dier, gewas en mest reguleren. Registratie geschiedt bij het RVO. Deze productierechten zijn verhandelbaar. Gebruikers bieden productierechten aan op rechtenveiling.nl;

n)  Registratie: aanmelding van gebruiker op de website door middel van het volledig invullen van het op de website aanwezige persoonsgegevensformulier. De registratie maakt deelname aan activiteiten op rechtenveiling.nl mogelijk;

o)  Toewijzing: het volledig geautomatiseerde bericht aan de Afnemende partij dat hij het hoogste bod heeft gedaan op het betreffende Kavel;

p)  Veiling: de door Rechtenveiling.nl georganiseerde en geautomatiseerde verkoop in het openbaar via internet van productierechten;

q)  Leverende partij: de eigenaar van de productierechten, welke deze aanbied op de website;

r)  Website: de website www.rechtenveiling.nl, die in stand wordt gehouden door Rechtenveiling.

s) Startprijs: De prijs waar vanaf geboden kan worden. Deze is altijd lager of gelijk aan de minimumprijs. Een bod onder de minimumprijs is niet bindend voor de Leverende partij. 
 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Dienst, door de Website te bezoeken en/of door deze voorwaarden bij het aanmaken van een Account te accepteren, gaat Gebruiker akkoord met deze voorwaarden.

2.2 Daarnaast geldt het privacybeleid van Rechtenveiling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om kennis te nemen van het privacybeleid van Rechtenveiling.

2.3 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden is uitgesloten.
 

Artikel 3. Gebruiksovereenkomst
3.1 De Gebruiksovereenkomst komt tot stand door Registratie op de Website en stelt Gebruiker onder andere in staat de voortgang van Veilingen via de Website te volgen. Bij de Registratie verstrekt Gebruiker zijn Persoonsgegevens aan Rechtenveiling en kiest hij zelf een wachtwoord voor toegang tot de Website.

3.2 Het is Gebruiker niet toegestaan de rechten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rechtenveiling.

3.3 Rechtenveiling bevestigt de Registratie per e-mail aan Gebruiker op het door deze opgegeven e-mailadres, waarna Gebruiker zich met behulp van zijn gekozen wachtwoord toegang kan verschaffen tot de Veiling. Gebruiker verplicht zich, zich na toegang tot de Website geen schade toe te brengen aan de Website of aan andere gebruikers daarvan. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website plaatsvinden nadat daar toegang is verkregen met behulp van het wachtwoord van Gebruiker.

3.4 Het is Gebruiker niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Het is niet toegestaan anderen te laten inloggen namens Gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is ook aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via zijn gebruikersnaam en wachtwoord en Gebruiker vrijwaart Rechtenveiling ter zake van enige schade die voortvloeit uit gebruik dan wel misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Rechtenveiling mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker.

3.5 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. Mochten de Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting Rechtenveiling per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen danwel zijn gegevens op de Website te wijzigen.

3.6 Rechtenveiling is gerechtigd gebruik te maken van een derde voor de verwerking van Persoonsgegevens, zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker. Indien Rechtenveiling gebruik maakt van een derde voor de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, zal Rechtenveiling afspraken maken met deze derde in een tussen de derde en Rechtenveiling op te stellen bewerkersovereenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over de te nemen organisatorische- en technische beveiligingsmaatregelen, teneinde een passend beveiligingsniveau voor de bescherming van de Persoonsgegevens te creëren.

3.7 Gebruiker is verplicht te voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving en zich in dat verband bij gebruikmaking van de Dienst alle benodigde gegevens te verstrekken , zoals een juist btw-nummer en KvK-nummer.

3.8 Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot zijn fiscale positie en vrijwaart Rechtenveiling volledig voor alle aanspraken van derden, waaronder de fiscus, en voor alle hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende schade en/of kosten, welke aanspraken, schade en kosten door Rechtenveiling op Gebruiker zullen worden verhaald.

3.9 Rechtenveiling behoudt zich het recht voor Registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.10 Rechtenveiling neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door Registratie op de Website geeft Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens.

3.11 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Website en/of enig gedeelte daarvan te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Rechtenveiling of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.12 Door (eenmalige) Registratie aanvaardt Gebruiker deze voorwaarden voor iedere keer dat Gebruiker op de Website inlogt en al dan niet biedingen uitbrengt.

3.13 Het is Leverende partij niet toegestaan een Bod uit te brengen op Kavels die door de Leverende partij zelf worden aangeboden en/of anderen opdracht te geven een Bod uit te brengen.
 

Artikel 4. De Veiling en beschikbaarheid
4.1 Rechtenveiling behoudt zich te allen tijde het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website is vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Rechtenveiling het recht de Veiling met 24 uur te verlengen.

4.2 Gebruiker erkent en aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan – maar niet beperkt tot – de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Website, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van of gebreken in de Website of in de onderliggende hardware, netwerkverbindingen of software. Ook kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Website of aan het onderliggende systeem aan (onbeperkte) toegang of het (tijdig) uitbrengen van een Bod in de weg staan. Rechtenveiling is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke (technische) onvolkomenheden.

4.3 Gebruikers zijn verplicht alle redelijke aanwijzingen en instructies van Rechtenveiling op te volgen indien zich ten aanzien van een Veiling situaties voordoen waarin deze voorwaarden niet voorzien.

4.4 Leverende partij erkent en aanvaardt dat het bijzondere karakter van een veiling met zich meebrengt dat de verkoop van zijn Kavel, zowel meer als minder geld kan opleveren, dan hij had verwacht of dat het op een andere manier van verkopen gedaan zou kunnen hebben. Rechtenveiling is geen Partij bij de Koop en Verkoop van een Kavel en Rechtenveiling is Leverende partij nimmer een vergoeding ter zake verschuldigd.

4.5 De Veiling kent een variabele looptijd van 5 tot 10 dagen. Met een grillige markt of in de maand december kan de looptijd korter zijn. Wanneer in het laatste uur voor sluiten geboden wordt verlengt de kavel met 5 minuten tot een maximum van 60 minuten.

4.6 Bij het aanbieden van een Kavel kan, indien gewenst, een minimaal aantal rechten opgegeven worden. Dit wil zeggen dat de afname variabel is tussen de opgegeven aantallen. De prijs per eenheid/per kg blijft in alle gevallen leidend boven het aantal eenheden of het totaalbedrag. Na sluiten van een Kavel is degene met de hoogste prijs per eenheid/per kg de hoogste Bieder. 

4.7 De kavel start vanaf de Startprijs, hier kan vanaf geboden worden. Deze is altijd lager of gelijk als de Minimumprijs. Wanneer de Minimumprijs niet gehaald wordt heeft de Leverende partij de keuze om de kavel te gunnen aan de Afnemende partij of te houden. Boven de Minimumprijs is de Leverende partij verplicht de kavel te leveren. Een bod door de Afnemende partij is altijd bindend, zowel onder als boven de minimumprijs. 

4.8 Wanneer een kavel niet is verkocht wordt is het mogelijk deze opnieuw aan te bieden.

4.9 Het ophoogbedrag bij een kavel is gebaseerd op staffels. De ophoogbedragen zijn te vinden op rechtenveiling.nl onder ‘hoe werkt het’.

4.10 Het kan voorkomen dat de geplaatste kavel door Rechtenveiling op andere websites getoond wordt ten behoeve van het vergroten van het bereik en zichtbaarheid.

Artikel 5. Beveiliging
5.1 Rechtenveiling spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data, misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Gebruiker en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

5.2 Rechtenveiling is echter niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

5.3 De Website kan links naar andere websites bevatten. Rechtenveiling heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.
 

Artikel 6. (Omschrijving) Kavels
6.1 Leverende partij is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van alle relevante informatie en het geven van een correcte omschrijving van het aangeboden Kavel.

6.2 Leverende partij garandeert dat hij gerechtigd is om het Kavel aan te bieden en te verkopen en hij hierbij niet in overtreding is of in strijd met wet- of regelgeving of afspraken met derden handelt.

6.3 Rechtenveiling streeft naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving van een Kavel op de Website en andere veilingpublicaties. Rechtenveiling is gerechtigd om een omschrijving te wijzigen en deze nieuwe omschrijving te publiceren, mits geaccordeerd door Leverende partij. Rechtenveiling is niet aansprakelijk voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen van een Kavel.

6.4 Indien een Kavel is geplaatst en Leverende partij een typefout heeft gemaakt in zijn omschrijving, staat het Rechtenveiling vrij, ongeacht het in artikel 6.3 bepaalde, om de typefout naar eigen inzicht te herstellen op een manier die haar goeddunkt. Rechtenveiling is niet verplicht om een typefout te herstellen.

6.5 Indien een Kavel is geplaatst staat Leverende partij in voor de verkoop daarvan en is hij verplicht om de productierechten te leveren. Een Kavel dat onder Bod is zal nimmer door Rechtenveiling worden verwijderd, behalve indien Rechtenveiling dat zelf noodzakelijk acht.

Bij accepteren van deze voorwaarden stemt de veehouder overeen dat:

 • De Leverende partij een veehouderijbedrijf uitoefent in de zin van de Meststoffenwet;
 • De Afnemende partij een veehouderijbedrijf uitoefent in de zin van de Meststoffenwet;
 • In het kader van de Meststoffenwet ten aanzien van het bedrijf van de Leverende partij een productierecht is bepaald volgens opgave van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
 • Bij plaatsing van een Kavel de specifieke kavelgegevens zoals regio en benutbaarheid correct en naar waarheid zijn ingevuld;
 • Na sluiten van een Kavel de bedrijven van de Leverende partij en Afnemende partij zijn gelegen in hetzelfde concentratiegebied (indien van toepassing).

6.7 Kooprechten gelden voor onbepaalde tijd. De benutbaarheid geeft aan of deze in het huidige jaar geldend zijn voor de Afnemende partij. Bij leaserechten wordt de overeenkomst aangegaan voor het huidige kalenderjaar van leasen. Hierbij geeft de Leverende partij aan dat deze het gebruik van zijn productierechten tijdelijk over wenst te dragen onder voorwaarde dat deze na het kalenderjaar weer terug overgedragen worden.
 

Artikel 7. Betaling
7.1 Na afloop van de online Veiling ontvangt de Afnemende partij die het hoogste Bod heeft gedaan van Rechtenveiling een automatisch Emailbericht met de melding van de sluiting van de veiling en het hoogste Bod. Rechtenveiling stuurt binnen 24 uur na sluiting van de Veiling een betalingsverzoek naar zowel de Afnemende als de Leverende partij met daarin de commissie van derhalve 0,5% met een minimumbedrag van € 250,- samen, en de verschuldigde btw.

7.3 De Koopsom, en de bijkomende kosten dient de Afnemende partij op basis van de genoemde factuur binnen de in het overzicht vermelde termijn via de tussenrekening voor overdrachtsgelden van Rechtenveiling te voldoen. Deze rekening staat los van de bedrijfsactiviteiten(geen stichting). 

7.4 Gebruiker accepteert dat Rechtenveiling namens Leverende partij van de productierechten facturen opstelt, verzendt en de betaling volgt.

7.5 Indien Afnemende partij niet binnen de vermelde betalingstermijn de Koopsom, en de bijkomende kosten voldoet, is hij automatisch in verzuim jegens Rechtenveiling en de Leverende partij, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is.

7.6 Indien Afnemende partij in verzuim is heeft dit tot gevolg dat:

7.6.1 Afnemende partij wettelijke rente gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd is over het openstaande bedrag;

7.6.2 Afnemende partij binnen de wettelijke grenzen administratiekosten verschuldigd is voor de vervolgstappen.

7.6.3 Rechtenveiling nog een laatste aanmaning zal versturen, mede namens de Leverende partij ten aanzien van het aan Leverende partij verschuldigde bedrag. Indien betaling ook dan uitblijft, kan Rechtenveiling de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Rechtenveiling gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van de Afnemende partij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Nederlandse Wet normering buitengerechtelijke incassokosten welke staffel er als volgt uitziet:
Over de eerste € 2.500: 15% (minimaal € 40,-)
Over de volgende € 2.500: 10%
Over de volgende € 5.000: 5%
Over de volgende € 190.000: 1%
Over het meerdere: 0,5% (max. totaal € 6775,-)

7.7 Indien Rechtenveiling mede namens de Leverende partij een incassotraject start om de Koopsom te incasseren, is Leverende partij verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en gedurende het incassotraject het Kavel onder zich te houden, niet in eigendom over te dragen en niet te bezwaren. Rechtenveiling kan door Leverende partij echter niet verplicht worden de Koopsom (alsnog) te incasseren. Indien Rechtenveiling aan Leverende partij meedeelt dat zij niet overgaat tot (verdere) incasso van de Koopsom, accepteert Afnemende partij dat Leverende partij het recht heeft ofwel het incassotraject zelfstandig voort te zetten dan wel de Overeenkomst overdracht productierechten met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De ontbindingsverklaring kan door Rechtenveiling namens de Leverende partij aan de Afnemende partij worden verzonden. Indien Leverende partij het incassotraject voortzet, Rechtenveiling aan Leverende partij de daartoe benodigde informatie verstrekken, waaronder identificerende gegevens over de Afnemende partij. Indien Leverende partij het incassotraject zelfstandig voortzet vrijwaart Leverende partij Rechtenveiling voor eventueel verschuldigde kosten.

Artikel 8. Volgrechtvergoedingen
8.1 Ontbinding van de Overeenkomst overdracht productierechten op de voet van artikel 7.5 heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de bijkomende kosten door de Afnemende partij.

8.2 Bij ontbinding door Rechtenveiling wegens niet-nakoming door Afnemende partij van zijn betalingsverplichting jegens Rechtenveiling of Leverende partij op grond van artikel 7.5, is Afnemende partij aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Rechtenveiling, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van het door Rechtenveiling misgelopen Honorarium.

8.3 Bij ontbinding door Rechtenveiling wegens niet-nakoming door Afnemende partij van zijn betalingsverplichting op grond van artikel 7.5, verbeurt Afnemende partij bovendien een aan Leverende partij te betalen boete ter hoogte van de volledige Koopsom, welk bedrag niet vatbaar is voor rechterlijke matiging. Afnemende partij zal dat bedrag overmaken naar de rekening voor overdrachtsgelden van Rechtenveiling en zal ervoor zorgen dat Leverende partij dat geld ontvangt.

8.4 De in artikel 8.3 genoemde boete staat los van de bevoegdheid van Rechtenveiling om schadevergoeding, zoals misgelopen honorarium, te verlangen van Afnemende partij indien de in artikel 8.3 omschreven situatie zich voor doet.

8.5 Rechtenveiling zal uitsluitend overgaan tot uitbetaling van de Koopsom aan Leverende partij (na aftrek van de Honorarium) na daadwerkelijke ontvangst van de Koopsom en de bijkomende kosten van de Afnemende partij. Rechtenveiling zal zich ervoor inspannen de Koopsom (na aftrek van de Honorarium) uit te betalen binnen 7 dagen na registratie van het Kavel door de Leverende partij in overeenstemming met artikel 9.

8.6 Rechtenveiling zal uitsluitend overgaan tot uitbetaling van de in artikel 8.3 genoemde boete aan Leverende partij na daadwerkelijke ontvangst van de gelden van Afnemende partij. Indien Afnemende partij de gelden niet overmaakt naar Rechtenveiling is Rechtenveiling niet aansprakelijk voor deze gelden door Leverende partij. In dat geval zullen Afnemende partij en Leverende partij onderling hun geschil proberen op te lossen en eventueel gebruikmaken van de in artikel 10.5 omschreven mogelijkheid om hun klacht aan Rechtenveiling voor te leggen.

8.6 Indien door RVO bureau heffingen op de voet van de Meststoffenwet een doorhaling van de registratie plaatsvindt, vervallen alle reeds jegens elkander verrichte prestaties, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betaling van de koopprijs.
 

Artikel 9. Levering en Afname van de Kavels
9.1 Conform de Overeenkomst overdracht productierechten zorgt de Leverende partij voor overzetting van de tenaamstelling van de Productierechten bij het RVO, nadat de Afnemende partij heeft zorggedragen voor storting van de Koopsom op de rekening voor overdrachtsgelden van Rechtenveiling. De Leverende partij stuurt Rechtenveiling een bevestigingsbewijs van het RVO.

9.2 De Leverende partij is verplicht de Kavel te leveren aan de Afnemende partij aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden, tegen de voorwaarden zoals bij het aanbrengen van het Kavel vastgesteld is. Leverende partij is verplicht de overdracht van de productierechten (Kavels) te regelen binnen 7 dagen nadat de betaling daarvoor op de rekening voor overdrachtsgelden van Rechtenveiling is ontvangen en de Leverende partij van Rechtenveiling een betalingsbevestiging heeft ontvangen.

9.3 Indien ten laste van het relatienummer van koper een blokkaderecht is gevestigd ten gunste van een kredietverstrekkende instelling, zal eerst deze kredietverstrekkende instelling een handtekening op het daartoe behorende formulier te zetten en deze kenbaar te maken aan Rechtenveiling.

9.4 De in artikel 9.2 genoemde termijn geldt alleen voor zover Rechtenveiling beslissende invloed kon uitoefenen op het moment van overdracht van de productierechten.

9.5 De Leverende partij stuurt via Rechtenveiling de Afnemende partij een bewijs van omzetting tenaamstelling van de productierechten (van het RVO) binnen 7 dagen na ontvangst.

9.6 Rechtenveiling draagt zorgt voor afrekening van de Koopsom aan de Leverende partij, na storting op de rekening voor overdrachtsgelden. Hiervoor stuurt Rechtenveiling de Afnemende partij een factuur namens de Leverende partij.

9.7 Er worden betalingstermijnen van 7 dagen gehanteerd en mogelijk korter wanneer noodzakelijk bevonden door Rechtenveiling.

9.8 Bij niet-nakoming door Leverende partij van zijn leveringsverplichting op grond van dit artikel 9, ook na een deugdelijke ingebrekestelling, is Leverende partij in verzuim en is Rechtenveiling gerechtigd de Overeenkomst overdracht productierechten te ontbinden namens de Afnemende partij. De ingebrekestelling en ontbindingsverklaring kunnen door Rechtenveiling namens de Afnemende partij aan de Leverende partij worden verzonden.

9.9 Leverende partij is in het artikel 9.8 genoemde geval onder meer gehouden de schade van Afnemende partij te vergoeden, onverminderd enig ander recht. Leverende partij is alsdan verplicht de eventueel reeds ontvangen Koopsom terug te betalen via de rekening voor overdrachtsgelden van Rechtenveiling. Rechtenveiling zal pas overgaan tot restitutie van de Koopsom aan de Afnemende partij na daadwerkelijke ontvangst daarvan van Leverende partij.

9.10 Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Leverende partij van zijn leveringsverplichting op grond van artikel 9.8, is Leverende partij aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Rechtenveiling, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door Rechtenveiling bijkomende kosten (Honorarium Afnemende partij).

9.11 Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Leverende partij van zijn leveringsverplichting op grond van artikel 9.8, verbeurt Leverende partij een boete ter hoogte van de volledige Koopsom, welk bedrag niet vatbaar is voor rechterlijke matiging. Afnemende partij zal dat bedrag overmaken naar de rekening voor overdrachtsgelden en Rechtenveiling en zal ervoor zorgen dat Leverende partij dat geld ontvangt.

9.12 De in artikel 9.11 genoemde boete staat los van de bevoegdheid van Rechtenveiling om schadevergoeding, zoals misgelopen honorarium, te verlangen van Afnemende partij indien de in artikel 8.3 omschreven situatie zich voor doet.

9.13 Rechtenveiling zal uitsluitend overgaan tot uitbetaling van de in artikel 9.11 genoemde boete aan Leverende partij na daadwerkelijke ontvangst van de gelden van Afnemende partij. Indien Afnemende partij de gelden niet overmaakt naar Rechtenveiling is Rechtenveiling niet aansprakelijk voor deze gelden door Leverende partij. In dat geval zullen Afnemende partij en Leverende partij onderling hun geschil proberen op te lossen en eventueel gebruikmaken van de in artikel 10.5 omschreven mogelijkheid om hun klacht aan Rechtenveiling voor te leggen.

9.14 Na sluiten van kavel stemt de Leverende partij in met de volgende zaken:

 • De Afnemende partij is rechtmatig rechthebbende is van het gekochte productierecht.
 • De Leverende partij staat ervoor in dat hij geen handeling(en) heeft verricht waardoor het toe te kennen productierecht is verminderd, teniet is gegaan en vrijwaart Afnemende partij ter zake.
 • De Leverende partij garandeert aan de Afnemende partij dat er geen derde bestaat die een rechtsgeldige aanspraak op het gekochte heeft verkregen en zal verkrijgen en vrijwaart Afnemende partij ter zake.
 • De Afnemende partij staat ervoor in dat hij geen handeling(en) zal verrichten waardoor het gekochte wordt verminderd, teniet gaat en vrijwaart Leverende partij ter zake.
 • De Afnemende partij garandeert aan de Leverende partij dat er geen derde bestaat die een rechtsgeldige aanspraak op het gekochte zal krijgen en vrijwaart de Leverende ter zake.
   

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Rechtenveiling is in het kader van deze overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

10.2 De aansprakelijkheid van Rechtenveiling, zal steeds zijn beperkt tot vergoeding van directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Rechtenveiling toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voorwaarden of een onrechtmatige daad tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Rechtenveiling in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Rechtenveiling niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Rechtenveiling beperkt tot maximaal het totaal van de door Rechtenveiling van de Gebruiker ontvangen commissies in de afgelopen twee maanden of (in het geval dat Rechtenveiling geen commissie heeft ontvangen van Gebruiker) zeshonderd euro.

10.3 Rechtenveiling is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, immateriële schade, gemiste besparingen, vernietiging of verlies van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Gebruiker, is nadrukkelijk uitgesloten.

10.4 Bij het inschakelen van derden zal Rechtenveiling steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Rechtenveiling is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

10.5 Eventuele klachten en geschillen tussen Leverende partij en Afnemende partij dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Rechtenveiling. Hoewel Afnemende partij en Leverende partij geschillen in principe onderling dienen op te lossen, zal Rechtenveiling zich, waar nodig, redelijkerwijs inspannen om te bemiddelen tussen Leverende partij en Afnemende partij. Indien Leverende partij en Afnemende partij niet tot een oplossing komen en Rechtenveiling de Koopsom nog onder zich heeft, accepteren Leverende partij en Afnemende partij hierbij dat Rechtenveiling het finale recht heeft te beslissen of de Koopsom wordt geretourneerd aan de Afnemende partij of wordt doorbetaald aan de Leverende partij. Rechtenveiling zal daardoor niet aansprakelijk worden enige schadevergoeding of compensatie te betalen aan Afnemende partij of Leverende partij. Rechtenveiling is geen partij bij de tussen Afnemende partij en Leverende partij gesloten Overeenkomst overdracht productierechten en ook niet bij enig geschil.
 

Artikel 11. Aanpassingen & werking
11.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Rechtenveiling zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

11.2 Rechtenveiling kan, naast deze Algemene voorwaarden, Verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Deze zullen vóór de Veiling door Gebruiker dienen te worden bevestigd. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de Verkoopvoorwaarden boven het bepaalde in de onderhavige Algemene voorwaarden.

11.3 Van deze Algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Rechtenveiling is vastgelegd.

11.4 Rechtenveiling is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele voorwaarden zijn op de Website te vinden of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Gebruikers gebracht. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Gebruikers op significante wijze beïnvloedt, zal Rechtenveiling de Gebruikers hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de Website.

11.5 Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde voorwaarden, heeft Gebruiker slechts de mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen.
 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op deze Algemene voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

12.3 De Rechtbank is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders- luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit de voorwaarden voortvloeiende.

Versie 10-2018